O projekcie

Głównym celem projektu jest nabycie w terminie 01.06.2017-31.12.2019 przez co najmniej 85% ze 465  uczestników projektu kompetencji komputerowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Do projektu zostanie przyjętych 420 osób (w tym 220 kobiet i 200 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT.

Co najmniej 5% uczestników projektu będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach.

Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej.

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe zakończone egzaminem IC3, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu IC3.

Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta do 31.12.2019r. poprzez: uzyskanie certyfikatu IC3 przez 396 osób, w tym 169 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 238 osoby w wieku 50 lat i więcej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2019.

Wartość projektu: 1 888 488,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 85%.

Dofinansowanie UE: 1 605 214,80 PLN