Rekrutacja

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Grupę docelową projektu „Przyjdź i Ty na szkolenie ICT – włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” stanowi 465 osób (300 kobiet i 165 mężczyzn) z obszaru województwa pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, w tym:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim)  – 186 osób (120 kobiet, 86 mężczyzn);
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – 279 osób (180 kobiet i 99 mężczyzn);
  • Osoby niepełnosprawne – 24 osób (16 kobiety i 8 mężczyzn);
  • zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji;

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę̨).

 

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne w zakładce „do pobrania”), wypełnić, podpisać i odesłać:

  • w formie skanu na adres e-mail: biuro@ictszkolenie.pl
  • pocztą na adres: ul. Plac Kaszubski 8 pokój 205, 81-350 Gdynia
  • z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Przyjdź i Ty na szkolenie ICT – włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej”.

Osoby niepełnosprawne mogą dokonać zgłoszenia telefonicznego, będzie udzielana im pomoc w wypełnieniu dokumentów.

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane pod kątem kryteriów udziału w projekcie oraz zachowania struktury grupy docelowej (300 kobiet i 165 mężczyzn; 27 osób w wieku 50 lat i więcej; 24 osoby niepełnosprawnych).

Zweryfikowane zostaną kryteria obowiązkowe: wiek 25 lat i więcej; zgłoszenie udziału w projekcie, w tym podanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych, zgody na przeprowadzenie ewaluacji oraz zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu; złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania; złożenie deklaracji udziału w projekcie z własnej inicjatywy.

Przyznane zostaną punkty za kryteria pierwszeństwa tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej – 5p.; status pracownika sektora MSP/PES –  5p.; niskie kwalifikacje: ISCED 1 – 5p., ISCED 2 – 4p., ISCED 3 – 3p.; niepełnosprawność: znaczna – 3p., umiarkowana –  2p., lekka – 1p.

Osoby spełniające kryteria uczestnictwa wezmą udział w analizie potrzeb edukacyjnych  w zakresie ICT w kontekście oferty projektu.

 

ETAP 3 UTWORZENIE LIST UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Na podstawie kryteriów obowiązkowych oraz liczby otrzymanych punktów za kryteria pierwszeństwa utworzone zostaną listy podstawowe (31 list podstawowych dla łącznie 465 uczestników) i lista rezerwowa.